Delegats

Els alumnes, que són els agents principals de la seva pròpia educació, han de col·laborar estretament amb els professors i amb els equips directius per aconseguir el millor funcionament del col·legi i una bona eficàcia en la feina educativa.

El delegat de classe té com a objectiu general canalitzar els deures i els drets dels alumnes. És el representant de la classe i ha de ser un alumne responsable amb capacitat de relació i actitud de servei, escollit, si s'escau, pels propis companys.

S'escull també un subdelegat que ajuda el delegat en les seves funcions i el substitueix en les seves absències.

Funcions del delegat:

  • Representar la classe i ser el seu portaveu davant el tutor, els professors i la direcció del centre.
  • Informar el tutor dels problemes col·lectius o dificultats de la classe i tractar de buscar-ne les possibles solucions.
  • Recollir els suggeriments i iniciatives de la classe i presentar-los al tutor.
  • Fomentar les bones relacions entre els companys.
  • Col·laborar en el compliment de les normes de convivència i disciplina en el grup de classe, particularment en absència del professor.om conferències, xerrades,...