Comissió d’Atenció a la Diversitat

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) s’encarrega de planificar i de fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme per atendre les necessitats educatives dels alumnes. Normalment, aquesta comissió treballa per separat en dues subcomissions formades per:

 

  • Ed. Infantil i Primària: el subdirector, la cap d’estudis, la psicòloga de l’escola, la psicòloga del parvulari, els coordinadors de cicle i una professora d’educació especial.

  • Educació Secundària: el coordinador d’orientació, la psicòloga, una psicopedagoga, els caps de departament i els coordinadors de cicle.

 

D’altra banda, la cap d’estudis de Primària, el coordinador d’orientació de Secundària i la psicòloga de l’escola formen la comissió permanent, la qual analitza el desenvolupament de l’atenció a la diversitat setmanalment.

 

L’escola disposa d’un Projecte d’Atenció a la Diversitat on també consta un Pla d’Acollida amb les actuacions del centre davant l’arribada d’alumnat nouvingut i els protocols per elaborar els Plans Individuals Intensius (PII).