Comissió de Convivčncia

Per als nivells concertats, el Consell Escolar té creada una Comissió de Convivència formada pel titular, el director, dos professors, un pare i un alumne, membres del consell, la qual exercirà la funció de garantir la aplicació correcta d’allò que el Reglament de Règim Interior (RRI) estableix pel que fa a imposició de sancions als alumnes per conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

El Consell de Disciplina, en els nivells obligatoris, és l’òrgan encarregat d’estudiar els casos en què presumiblement es pot haver incorregut en falta; si és així, proposarà al director l’obertura d’un expedient disciplinari; en cas contrari, serà l’encarregat de decidir si cal sancionar la conducta de l’alumne d’acord amb el que s’estableix en les Normes de Convivència (en consonància amb el RRI). En el nivell de Batxillerat, és l'òrgan encarregat d'estudiar i sancionar els casos en què presumiblement algun alumne ha incorregut en una falta.

El Consell de Disciplina està format pels tutors del curs corresponent, el coordinador del cicle i un membre de l’equip directiu.