Equips Directius

L'Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents nivells de l'escola, i col·labora amb el director en l'organització, la direcció i la coordinació de l'acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

Està format pel director, el subdirector, els dos caps d'estudis, la coordinadora d'Educació Infantil i el coordinador d'orientació.


De cada cap d'estudis en depèn l'Equip de Coordinació de la seva etapa: el d'Ed. Infantil i Primària, format amb les coordinadores dels cicles d'aquests nivells; i el de Secundària, format amb els coordinadors o coordinadores d'ESO i de Batxillerat, els caps de departament i el coordinador pedagògic.

El director i el subdirector també formen part dels dos equips de coordinació.

EQUIP DIRECTIU

Càrrec Nom
Director Josep M. Coma
Subdirector Vicenç Méndez
Cap d'Estudis Secundària Juan Luis Arribas
Cap d'Estudis Infantil i Primària Emma Megido
Coordinadora Infantil
Neus Cabello
Coordinació Orientació Oriol Leira