TRETS BĀSICS

  • Acompanyar els alumnes en el seu procés de maduració intel·lectual, moral i religiosa.
  • Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels alumnes.
  • Promoure una educació personalitzada que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca d'un model integral de l'home.
  • Desenvolupar tant com es pugui les possibilitats intel·lectuals dels alumnes perquè cadascun arribi al màxim de les seves.
  • Ajudar l’alumne en la seva integració a la realitat cultural catalana.