Admissió d'alumnes

Procés de preinscripció i matriculació curs 2019-2020

 

Mapa de la zona d'influència del Col·legi Tecla Sala


 

La informació que els oferim a continuació pot ser modificada per la Resolució que publicarà en el seu moment el Departament d’Ensenyament.

 

El Col·legi Tecla Sala disposa cada curs de places en diversos nivells concertats que són adjudicades segons la normativa de preinscripció i matriculació.

 

Com cada any, hi haurà tres classes de P3 noves. Per al curs 2019-20 es preveuen, doncs, les places següents:

P3 (nens i nenes nascuts el 2016): 75 places
1r. d’ESO: unes 45 places
Altres cursos: sol haver-hi places aïllades, que no es poden concretar fins al període de preinscripció.

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

El Decret 75/2007, modificat pel Decret 10/2012, i la Resolució [encara no publicada]regulen el procés de preinscripció i matriculació d’alumnes per al curs 2019-2020.

Per optar a una plaça s’ha de tenir en compte el següent:

Cal presentar la sol·licitud d’admissió en el centre escollit en primer lloc durant el període que marcarà la Resolució. L’imprès oficial es podrà obtenir a l’escola mateix o de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
Només es pot presentar una sol·licitud, però hi poden figurar diversos centres per ordre de preferència, tant públics com concertats.
Hi ha tres [pot variar] places per grup reservades per a nens o nenes que presentin necessitats educatives específiques, les quals, si no són sol·licitades, s’afegeixen a les generals.
Per tal de confeccionar la llista provisional d’admesos, s’aplicarà el barem establert en el Decret citat més amunt i que és detallat més endavant.
El procés de preinscripció i matriculació es realitzarà segons el calendari establert arran de la publicació de la Resolució.

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ [El Departament d’Ensenyament ha anunciat algun canvi]

Totes les sol·licituds seran baremades segons els criteris següents:

Per germans matriculats al Col·legi Tecla Sala: 40 punts
Per ser el pare o la mare treballador/a del centre: 40 punts
Per domicili familiar (només una de les possibilitats següents):

· Domicili en la zona d’influència del Col·legi Tecla Sala: 30 punts

· Lloc de treball del pare o la mare en aquesta zona: 20 punts

· Domicili en la resta de l’Hospitalet: 10 punts

Per discapacitat del 33% o més del nen o la nena sol·licitant, el pare, la mare o algun germà: 10 punts
Per renda anual de la unitat familiar quan el pare o la mare siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 punts
Pels criteris complementaris (aplicables en els casos d’empat):

· per família nombrosa: 15 punts

· per malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

· per pare, mare, germà o germana exalumne/a de l’escola: 5 punts

 

El Departament d’Ensenyament assignarà a cada sol·licitud un número i les ordenarà,dins de cada tram de puntuació, a partir del número sorgit en el sorteig que realitzaràdurant el procés de preinscripció; aquest serà l’ordre d’admissió en cas que hi hagi empat per ocupar alguna de les places.

 

 

Poden sol·licitar més informació clicant a dalt a l’esquerra.