Admissió d'alumnes

Procés de preinscripció i matriculació curs 2018-2019

 

Mapa de la zona d'influència del Col·legi Tecla Sala


 

Poden trobar tota la documentació oficial a l’adreça del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/preinscripcio/.

 

El Col·legi Tecla Sala disposa cada curs de places en diversos nivells concertats que són adjudicades segons la normativa de preinscripció i matriculació que dicta el Departament d’Ensenyament.

 

Com cada any hi ha tres classes de P3 i una de 1r. d’ESO noves i algunes altres places en cursos diversos. Per al curs 2018-19 es preveuen les places següents (poden variar al llarg del procés):

 

· P3 (nascuts el 2015): 75

· P4: 1

· 3r. de Prim.: 1

 

· 1r. d’ESO: 43 

· 2n. d’ESO: 4

· 3r. d’ESO: 9

· 4t. d’ESO: 10

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

El Decret 75/2007 ─modificat pel Decret 10/2012─i la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març,regulen el procés de preinscripció i matricula d’alumnes per al curs 2018-19.

Per optar a una plaça s’ha de tenir en compte el següent:

 • Cal presentar la sol·licitud d’admissió en el centre escollit en primer lloc del 13 al 24 d’abril de 2018. L’imprès oficial es podrà obtenir a l’escola mateix.
 • Només es pot presentar una sol·licitud, però hi poden figurar diversos centres per ordre de preferència, tant públics com concertats.
 • Hi ha tres places per grup reservades per a nens o nenes que presentin necessitats educatives específiques, les quals, si no són sol·licitades, s’afegeixen a les generals.
 • Per tal de confeccionar la llista provisional d’admesos, s’aplicarà el barem establert en la documentació citada més amunt i que és detallat més endavant.
 • El procés de preinscripció i matriculació es realitzarà segons el calendari previst publicat al final d’aquestes línies.

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Totes les sol·licituds seran baremades segons els criteris següents:

 • Per germans matriculats al Col·legi Tecla Sala: 40 punts
 • Per ser el pare o la mare treballador/a del centre: 40 punts
 • Per domicili familiar (només una de les possibilitats següents):
 • Domicili en la zona d’influència del Col·legi Tecla Sala: 30 punts
 • Lloc de treball del pare o la mare en aquesta zona: 20 punts
 • Domicili en la resta de l’Hospitalet: 10 punts
 • Per discapacitat del 33 % o més del nen o la nena sol·licitant, el pare, la mare o algun germà: 10 punts
 • Per renda anual de la unitat familiar quan el pare o la mare siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Pels criteris complementaris (només en cas d’empat):
 • per família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • per malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts
 • per pare, mare, germà o germana exalumne/a de l’escola: 5 punts

 

 

El Departament d’Ensenyament assignarà a cada sol·licitud un número i les ordenarà, dins de cada tram de puntuació, a partir del número sorgit en el sorteig que realitzarà el dia 11 de maig; aquest serà l’ordre d’admissió en cas que hi hagi empat per ocupar alguna de les places.

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

 • Imprès de preinscripció (per duplicat), que poden recollir a l’escola.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si té més de 14 anys. Si en té menys però té DNI, també.
 • Original i fotocòpia del DNI (o de la targeta de residència) del pare o la mare. Si es vol optar als punts per domicili i l’adreça del DNI no coincideix amb la de la sol·licitud, caldrà presentar un certificat municipal de convivència del nen o la nena (en el qual ha de constar també la persona sol·licitant) i el resguard de la renovació del DNI de la mateixa persona (el DNI renovat s’haurà de presentar quan es formalitzi la matrícula). En cas que s’al·legui lloc de feina, caldrà aportar una còpia del contracte o un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina on figura el nen o la nena.
 • Si la família n’és beneficiària, justificant de percepció de l’ajut de renda mínima d’inserció.
 • Si s’al·lega disminució, certificat del Departament de Benestar Social i Família.
 • Si és el cas, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Si s’al·lega malaltia de l’alumne/a que requereixi dieta complexa, certificat mèdic oficial en què aquesta circumstància s’especifiqui textualment.
 • Si correspon, algun document oficial que acrediti que el/la pare / mare / germà / germana són exalumnes del centre.

 

CALENDARI PREVIST

 • 3 de maig: publicació de la llista baremada.
 • Del 4 al 8 de maig: període de reclamacions.
 • 11 de maig: sorteig del número a partir del qual s’ordenaran les preinscripcions.
 • 15 de maig: publicació de la llista provisional d'admesos.
 • 12 de juny: publicació de la llista d’admesos.
 • Període de matriculació:
 • De P3 a 1r. d’ESO, del 21 al 27 de juny
 • De 2n. a 4t. d’ESO, del 25 al 30 de juny
 • Extraordinària d’ESO (pendents exàmens de setembre), del 8 al 10 de setembre

 

La llista de reserva(alumnes que han portat la preinscripció i no han obtingut plaça) és vàlida fins a primers de setembre.